Възстановяване на ДДС от ЕС

Квалитет конто” възстановява ДДС на български фирми, които са закупили стоки или са ползвали услуги в страните членки на ЕС. ДДС е данък, който увеличава вашите разходи средно с около 20%. Данъкът като такъв е неутрален за фирмите, стига обаче той да бъде възстановен.

Ако имате:

 • транспортни разходи;
 • разходи за участие в изложения и конференции;
 • разходи за храна и настаняване;
 • разходи за реклама и промоционални дейности;
 • представителни разходи и други,

то Вие имате право на 100% възстановяване.

Единственото, което ни е необходимо са копия на разходните фактури и пълномощно. Ние разполагаме с време, ресурси и актуална информация, имаме познание върху чуждестранните законодателства и нямаме проблем с езиковата бариера. В най-кратки срокове нашите клиенти получават по банковите си сметки възстановената сума, като хонорара ни е дължим едва след възстановяването, което не се явява допълнителна тежест за нашите клиенти.

 1. Кой отговаря на критериите за възстановяване?
 2. Данъчно задължено лице, неустановено в страната, но установено на територията на друга държава членка, следва да отговаря на следните условия:

  • За периода на възстановяване не е имало седалище или обект на територията на страната;
  • Не е извършвало доставки с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице – платец на данъка съгласно чл. 82, ал.2 от ЗДДС;
  • Лицето е регистрирано по ДДС в държавата – членка, в която е установено.

 3. Какво може да бъде възстановено?
 4. Данък върху добавената стойност за получени от него на територията на страната стоки и услуги по облагаеми доставки, както и по осъществен от него внос. Това право е налице, когато стоките и услугите се използват за доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които биха дали право на приспадане съгласно Глава седма – “Данъчен кредит” от ЗДДС, ако мястото на изпълнение беше на територията на страната. Правото на възстановяване е налице, когато данъчно задълженото лице – заявител извършва в държавата-членка по установяването си облагаеми доставки с право на данъчен кредит.