ТРЗ обработка

ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и длъжностни характеристики;
  • Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ – изготвяне и подаване;
  • Изготвяне на граждански договори,сметка за изплатени суми и т.н.;
  • Издаване на служебни бележки, удостоверения и др.;
  • Попълване на платежни документи за осигурителни, здравни вноски, данъци и др.;
  • Изготвяне на ведомости за заплати;
  • Изчисляване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и др.;
  • Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път;
  • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж;
  • Изготвяне и подаване на документ, свързани с прекратяване на трудови правоотношени;