Счетоводни услуги

Предлагаме на Вашето внимание, следните счетодовони услуги:

 • Разработване и съблюдаване на счетоводна политика съгласно МСС и НСФОМСП;
 • Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със специфичната дейност на всяка фирма;
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента;
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и НСФОМСП или МСС, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;
 • Отчитане на дълготрайните активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Обработка на складови наличности и аналитична отчетност според нуждите на фирмата;
 • Калкулиране на себестойност на стоките и услугите;
 • Проследяване на задължения към доставчици и вземания от клиенти;
 • Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация;
 • Съхранение на информацията на хартиен и магнитен носител;
 • Изготвяне и подаване на ДЕКЛАРАЦИИ (месечни и годишни), ОТЧЕТИ, справки и други пред Национална Агенция за приходите , Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Агенция по Вписаванията, БНБ (за чуждестранно финансиране), Агенция за защита на личните данни, Инспекция по труда, Агенция за финансово разузнаване, както и пред други институции при нужда; Изготвяне на платежни документи на дължимите данъци по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ;
 • Изготвяне на междинни справки и отчети за нуждите на управлението на фирмите;
 • Месечно счетоводно приключване със съставяне на финансов отчет(счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток), както и други разнообразни справки(за приходи и разходи, клиенти и доставчици, печалби и загуби – месечни, годишни, на база единица продукт);
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период, включващо: изготвяне и публикуване в Агенцията по вписаванията на Годишен Финансов Отчет, изготвен съобразно изискванията на НСФОМСП или МСС, изготвяне и подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО/ЗДДФЛ, Изготвяне и подаване на Годишен Статистичеки Отчет, изготвяне и подаване на справка по чл. 73.