Публикуване в ТР

Публикуване на ГФО и други в Търговски Регистър

В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

  1. Търговците по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;
  2. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  3. Останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез Интернет.