Научете повече за осигуряването

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)
Държавното обществено осигуряване /ДОО/ е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Основният източник на осигурителното право е Кодексът за социално осигуряване /КСО/
Основни принципи: задължителност и всеобщност на осигуряването; солидарност на осигурените лица; равнопоставеност на осигурените лица; социален диалог при управлението на осигурителната система; фондова организация на осигурителните средства
Лицата, които подлежат на ДОО, се осигуряват във:
………фонд “Общо заболяване и майчинство” – включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
………фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
………фонд “Трудова злополука и професионална болест”- включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
……….фонд “Безработица” за безработица.
“Осигурено лице” е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.
Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, както и реда за осигуряване на българските граждани на работа в чужбина и морските лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка
Осигурителните вноски се внасят по съответната сметка на компетентната ТД на НАП чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, като;
…….се ползва единния идентификационен код по БУЛСТАТ, ЕГН; ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето
……..осигурителите/осигуряващите се внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на компетентната ТД на НАП
……… осигурителите/осигуряващите се, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и в пощенските клонове и станции
Осигурителен доход
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.
Размери на месечния осигурителен доход за 2013 г. – с чл. 8 от ЗБДОО за 2013 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:
…….минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г.;
…….минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г. като самоосигуряващи се лица:
- до 5400 лв. – 420 лв.;
- от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
- от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
- над 7500 лв. – 550 лв.;
…….минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
…….максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв.;

Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е втория стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31.12.1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. То се осъществява, чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Участието във фонд за ДЗПО става чрез подаване на индивидуално заявление в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване или въз основа на служебно разпределение.
Осигурени лица:
…..Лицата, родени след 31.12.1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
…..Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване,задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.
Права при осигуряване във фонд за ДЗПО
- допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО или по желание на лицето допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 на сто;
- Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало и на пенсионер при условията и по реда на този дял.
…..Осигуряване в професионален пенсионен фонд дава право на:
- Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;
- Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 на сто;
- Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер при условията и по реда на този дял.
До 31.12.2014 г. лицата, които работят при условията на първа и втора категория труд могат да се пенсионират на основание §4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /ПРЗ на КСО/, като средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд „Пенсии” на ДОО и тяхната пенсия се отпуска от териториалните поделения на Националния осигурителен институт. След тази дата лицата, които се възползват от възможността за ранно пенсиониране, ще получават пенсия до навършване на възрастта по чл. 68 от КСО от съответния професионален пенсионен фонд и след навършването на тази възраст ще имат право на пенсия, отпусната от НОИ.
Осигурителните вноски се превеждат по съответната сметка за ДЗПО в компетентната ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11.
Здравноосигурителни вноски
Със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са регламентирани отношенията по задължителното и доброволното здравно осигуряване.
Здравното осигуряване се осъществява чрез събиране и разходване на паричните средства – осигурените лица и осигуряващите участват в здравноосигурителната система с осигурителни вноски, а при осигурителен случай осигурените получават като престация медицинска помощ.
==> Основни принципи :
• задължително участие при набирането на вноските;
• участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК;
• солидарност на осигурените при ползването на набраните средства…….
==> Осигурени лица
1. Всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
2. Българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България .
3. Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна .
4. Лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище.
5. Чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Р Македония за студенти в държавните висши училища на Р България
6. Лицата, извън посочените в т. 1 – 5, за които се прилага законодателството на РБългария съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.
Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава – членка.
Размер на здравноосигурителна вноска – определя се всяка година със Закона за бюджета на НЗОК – 8 на сто за 2013 г.
За 2013 г. разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40, както следва:
• 3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
• 4,8 на сто за сметка на осигуряващия;
Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер 8 на сто за 2013 г.
Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.
Лицата, които не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ, възстановяват здравноосигурителни права, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период /чл. 109 от ЗЗО/.
В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, които пребивават продължително в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски – от датата на напускане на страната
Съгласно чл. 40а от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.
Здравноосигурителните права на горепосочените лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.
Извън тези случаи, здравноосигурителните права на лицата след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗЗО върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасянето на вноските.
Задължително здравноосигурените лица не заплащат здравноосигурителни вноски за периода, през който по отношение на тях се прилага схемата за здравно застраховане на Европейския съюз, след предварително подадено заявление до НАП (чл. 40б от ЗЗО, в сила от 07.08.2012 г.)