Научете повече за ДДС регистрацията

Кога е задължителна регистрацията по ДДС?
1. Задължителна регистрация при достигнат оборот- чл. 96, ал.1 от ЗДДС – При достигнат оборот от 50000 лв. през последните 12 месеца. В 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, фирмата трябва да подаде заявление за регистрация.
2. Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране – чл. 97 от ЗДДС – за лице, установено в друга държава членка, което не е установено в Б-я, а само в друга държава членка и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират в България от или за негова сметка, когато получател е нерегистрирано по ЗДДС лице. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

3. Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя – Чл. 97а от ЗДДС – за :
- Доставчиците на услуги с получатели от страни-членки на ЕС;
- Получателите на услуги с доставчици от ЕС или от трета страна.
Срока е не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
4. Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки – чл. 98 от ЗДДС – за всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба.
Най-общо казано, при доставка между три лица, регистрирани по ДДС в три различни държави, едното от които е посредник. Транспорта се извършва или е за сметка на доставчика между две различни страни; доставчикът е регистриран по ДДС в страна, различна от държавата членка, където приключва транспорта и получателя на стоката не е задължен да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата посочена в закона – 70 000 лева.
5. Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване – чл. 99 от ЗДДС – за лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева.
Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.

Кога е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?


За най-точен отговор би следвало да се анализира спецификата на дейността според всеки конкретен случай, но най-общо казано:
• Ако стойността на покупките надвишава тази на продажбите;
• Ако се купуват стоки или услуги от доставчици, регистрирани по ДДС и се продават на клиенти, които са регистрирани по ЗДДС (повечето стоки са такива);
• Ако стоките или услугите, които се продават не са освободени от облагане по ЗДДС;
• Ако се закупуват скъпи дълготрайни активи (ДА), които ще се използват за основна дейност, като машини, оборудване, обзавеждане на офис, недвижими имоти и някои видове автомобили.

Кога не е изгодно една фирма да се регистрира по Закона за ДДС?


Обикновено за една фирма не е изгодно да се регистрира по ДДС, ако не попада в описаните по-горе случаи.
• Ако стойността на разходите е по-малка от тази на приходите;
• Ако се купуват стоки или услуги от фирми, които не са регистрирани по ДДС;
• Ако се продават стоки или услуги основно на физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС.
• Ако фирмата има значително малък оборот. Причината е, че ще заплаща по-висока такса за счетоводно обслужване. Освен това, фирмите, регистрирани по ДДС по-често са обект на данъчни ревизии и проверки, което още повече затруднява счетоводното обслужване, а понякога и работата на самата фирма.

Процедура по ДДС регистрация


Регистрацията се извършва чрез заявление за регистрация по образец, което се подава в компетентната ТД на НАП или по електронен път. Обикновено органът по приходите изготвя списък със справки и документи, кото трябва да бъдат допълнително представени, както и декларация, че срещу лицето няма влязла в сила присъда или образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система.
В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.
Когато са налице особените хипотези на чл. 176а, срокът за извършване на проверка при регистрация е удължен на 30 дни. (чл.101, ал.6 от ЗДДС)
В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.
ЗДДС регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

Кога може да бъде отказана регистрация по ЗДДС?


- лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция.
- лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред.
- лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон.
- лицето има публични задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.
- не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.
- не представи или не осигури достъп до оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (в сила от 01.01.2013 г.).